وسايلى مورد نیاز سگ قبل از خرید

وسايلى مورد نیاز سگ قبل از خرید
در مقاله گذشته تمام معيارهايى كه براى اوردن سگتون به خانواده رو بايد در نظر بگيرين گفتيم :
بر فرض اينكه تصميم خودتونو گرفتين ، شرايط رو مهيا و نژاد مورد نظرتون رو انتخاب كردين و همينطور هر كسى مسئوليت خودشو در مقابل اين عضو جديد ميدونه و خانواده ...
ادامه مطلب