آموزش و تربیت سگ : اقداماتی که بایدپس از تصادف سگ 2

کنترل راههای تنفسی (راه هوا)

*زبان سگ را بیرون بکشید.
*خون و سایر بافت های آسیب دیده را از عقب دهان سگ خارج کنید

درباره نویسنده

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.