بررسی انواع نژاد سگ ها بر اساس استاندارد AKC

نژاد ژرمن شفرد
سازگاری %
آموزش پذیری %
زندگی در آپارتمان %
واق واق کردن %
دوستی با کودکان %
سلامتی %
هوش %